Hello. Nice day!


***Tối đa là 19 dòng. Nếu hơn, trang của bạn sẽ dài hơn 1 trang a4, bạn sẽ không thể tải về được.
***Ví dụ bạn muốn có chữ "Hello. Hello. Hello. Hello.". Tại ô nhập chữ, bạn nhập "Hello.". tại ô số lần text lặp lại, bạn nhập số 4. Rất thích hợp cho Font Type 2 và Type 3. Dành cho các bạn tô chữ.

* Bước 1: Nhập chữ cần thêm vào ô "Nhập chữ". Nhấn Enter nếu muốn xuống dòng.

* Bước 2: Lựa chọn có hiển thị hình ảnh hay không.

* Bước 3: Nhập số dòng bạn muốn.

* Bước 4: Nhập số lần bạn muốn chữ lặp lại. Ví dụ bạn muốn có chữ "Hello. Hello. Hello. Hello.". Tại ô nhập chữ, bạn nhập "Hello.". tại ô số lần text lặp lại, bạn nhập số 4. Nếu bạn muốn chữ "hello" xuất hiện ở 4 dòng, thì bạn nhập "hello" sau đó nhấn enter để xuống dòng, sau đó nhập số lần lặp là 4.

* Bước 5: Chọn loại font bạn muốn.

* Bước 6: Nhấn thêm dòng.

* Bước 7: Nhấn "Chọn 1 ảnh" để thêm ảnh tương ứng với dòng đó.

* Bước 8: Lặp lại bước 1 nếu muốn thêm 1 dòng mới. Nếu muốn xóa 1 dòng, di chuột vào dòng đó và nhấn "Xóa"

* Bước 9: Sau khi đã tạo được trang hoàn chỉnh. Thì thêm Tiêu đề trang nếu muốn ghi tiêu đề trang, hoặc có thể để trống.

* Bước 10: Nhấn "Tải về" để tải file pdf về, copy file này mang ra hàng in.

* Bước 11: Nhấn vào tạo mới trang để tạo 1 trang khác.

* Độ dài của 1 trang không được vượt quá kích thước của tờ A4. Nếu bạn muốn tạo nhiều trang, hãy tải trang hiện tại về và tạo trang mới.

* Di chuột lên các dòng để hiển thị nút xóa.