thu ha
Ngày đăng ký: 19/06/2018
  • sm

level học tập : 19/100

Weather
bạn đang học bộ Weather
03-08-19 | 09:05
75%
Tiếng Anh phổ thông lớp 8
bạn đang học bộ Tiếng Anh phổ thông lớp 8
02-08-19 | 08:26
18%
Personality
bạn đang học bộ Personality
01-08-19 | 20:22
7%
Tiếng Anh lớp 7 sách mới
bạn đang học bộ Tiếng Anh lớp 7 sách mới
29-07-19 | 13:51
11%
Tiếng Anh phổ thông lớp 7
bạn đang học bộ Tiếng Anh phổ thông lớp 7
19-07-19 | 08:20
40%
Tiếng Anh lớp 6 sách mới
bạn đang học bộ Tiếng Anh lớp 6 sách mới
10-07-19 | 09:09
41%
Family Relationship
bạn đang học bộ Family Relationship
07-06-19 | 09:20
86%
IELTS
bạn đang học bộ IELTS
19-12-18 | 21:57
7%
3000 từ tiếng Anh cơ bản
bạn đang học bộ 3000 từ tiếng Anh cơ bản
17-10-18 | 20:23
2%
1000 từ tiếng Anh cơ bản
bạn đang học bộ 1000 từ tiếng Anh cơ bản
03-09-18 | 20:48
60%
Tiếng Anh phổ thông lớp 6
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Tiếng Anh phổ thông lớp 6
14-08-18 | 15:35
Tiếng Anh lớp 4 sách mới
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Tiếng Anh lớp 4 sách mới
12-08-18 | 20:25
Tiếng Anh lớp 3 sách mới
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Tiếng Anh lớp 3 sách mới
18-07-18 | 20:09
Tiếng Anh lớp 5 sách mới
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Tiếng Anh lớp 5 sách mới
17-07-18 | 09:45
Tourism
bạn đang học bộ Tourism
16-07-18 | 20:24
12%