Nguyen Phuoc Dang Khoa
Ngày đăng ký: 02/11/2018
  • sm

level học tập : 21/100

Restaurant & Hotel
bạn đang học bộ Restaurant & Hotel
26-06-19 | 11:13
68%
Tourism
bạn đang học bộ Tourism
26-06-19 | 11:07
22%
Workplace
bạn đang học bộ Workplace
12-06-19 | 13:10
24%
Tiếng Anh phổ thông lớp 8
bạn đang học bộ Tiếng Anh phổ thông lớp 8
07-06-19 | 15:48
55%
Tiếng Anh lớp 7 sách mới
bạn đang học bộ Tiếng Anh lớp 7 sách mới
05-06-19 | 15:59
76%
Weather
bạn đang học bộ Weather
05-06-19 | 15:41
88%
Family Relationship
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Family Relationship
02-06-19 | 15:58
Job
bạn đang học bộ Job
11-05-19 | 14:35
3%
Tiếng Anh lớp 8 sách mới
bạn đang học bộ Tiếng Anh lớp 8 sách mới
04-05-19 | 15:54
16%
Tiếng Anh phổ thông lớp 7
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Tiếng Anh phổ thông lớp 7
01-05-19 | 08:27
Tiếng Anh lớp 6 sách mới
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Tiếng Anh lớp 6 sách mới
23-04-19 | 11:32
Tiếng Anh phổ thông lớp 6
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Tiếng Anh phổ thông lớp 6
13-04-19 | 13:06
Tiếng Anh lớp 3 sách mới
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Tiếng Anh lớp 3 sách mới
31-03-19 | 12:03
Tiếng Anh lớp 5 sách mới
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Tiếng Anh lớp 5 sách mới
31-03-19 | 08:04
Tiếng Anh lớp 4 sách mới
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Tiếng Anh lớp 4 sách mới
30-03-19 | 15:08
1000 từ tiếng Anh cơ bản
bạn đang học bộ 1000 từ tiếng Anh cơ bản
01-01-19 | 18:49
13%
3000 từ tiếng Anh cơ bản
bạn đang học bộ 3000 từ tiếng Anh cơ bản
30-12-18 | 08:38
12%