5 Quy tắc trọng âm tiếng Anh đơn giản bạn phải biết

25/01/18
loading...

Dưới đây là 5 quy tắc nhấn trọng âm tiếng Anh cơ bản bạn cần nhớ:
Quy tắc #1

Trọng âm được nhấn vào âm tiết đầu tiên với hầu hết các danh từ 2 âm tiết:

 • KNOWledge
 • CLImate
 • GRAMmar
 • PROduct
 • TAble
 • CHIna

Trọng âm nhấn vào âm tiết đầu tiên với hầu hết các tính từ 2 âm tiết:

 • HAPpy
 • CLEver
 • SPAcious
 • HANDsome
 • GRACEful

Quy tắc #2

Trọng âm nhấn vào âm tiết cuối với hầu hết các động từ 2 âm tiết:

 • exPORT
 • inCREASE
 • perMIT
 • proNOUNCE
 • reQUIRE
 • arRANGE
 • seCURE
 • proMISS
 • comPLY
 • inFLATE

Quy tắc #3

Trọng âm thường nhấn vào âm tiết trước âm tiết cuối với những từ tận cùng là –TION, -SION, -CIAN:

 • eduCAtion
 • maGIcian
 • insti TUtion
 • muSIcian
 • concenTRAtion
 • exTENsion
 • techNIcian
 • perMISsion
 • §obSESsion

**ngoại trừ: TElevision

Quy tắc #4

Trọng âm nhấn vào âm tiết trước âm tiết cuối với những từ tận cùng là –IC:

 • econNOmic
 • reaLIStic
 • straTEgic
 • meCHAnic
 • geoGRAphic
 • draMAtic
 • pessiMIStic
 • acaDEmic
 • poEtic
 • eLECtric

Quy tắc #5

Trọng âm nhấn vào âm tiết cuối cùng với những từ tận cùng là –EE–OO:

 • employEE
 • degrEE
 • guarantEE
 • shampOO
 • tabOO
 • tattOO

**ngoại trừ: COFfee and comMITtee

Hãy luôn nhớ trong đầu những quy tắc nhấn trọng âm tiếng Anh đơn giản này, và bạn sẽ sớm nhận ra phát âm của bạn càng ngày càng tiến bộ! và dĩ nhiên phát âm tốt sẽ giúp bạn cải thiện được khả năng nói tiếng Anh trôi chảy hơn và tự tin hơn.

Xem các videos dạy phát âm trên IOStudy tại đây.